...

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALIANTS”
(turpmāk tekstā – Sabiedrība) privātuma politika
Rīga, 2018. gada 01. jūnijs
Datu apstrādes pārzinis
Personas datu apstrādes pārzinis:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALIANTS”. Reģ. Nr. 50003224911
Jur. adrese: „Ķienes-B”, Mārupes nov., LV-2167
Tālr. +371 67619114. E-pasts: info@valiants.lv

Kādu informāciju sabiedrība ievāc un kādiem mērķiem
Lai sniegtu nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā
sabiedrība ievāc un apstrādā šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu,
personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, datus par tīmekļa vietnes apmeklējumu, u.tml .).
Sabiedrība izmanto personas datus, piemēram, lai:
– identificēt personu (klientu);
– atbildēt uz personas (klienta) jautājumiem, ieteikumiem, sūdzībām, ziņojumiem, pretenzijām;
– uzlabot sabiedrības apkalpošanas/ garantijas servisa kvalitāti un uzzinātu personas (klienta) viedokli par
sabiedrības produktiem/ pakalpojumiem;
– informēt personu (klientu) par sabiedrības vai/ un “VALIANTS” zīmola jaunumiem, izmantojot personas
(klienta) izvēlēto saziņas veidu;
– veicināt “VALIANTS” zīmola pakalpojumu un sabiedrības atpazīstamību;
– sagatavot, noslēgt un izpildīt līgumus;
– administrēt maksājumus un nodrošināt saistību izpildi/ parādu piedziņu;
– garantijas saistību izpildei;
– statistikas un biznesa analīzei;
– mājas lapas uzturēšanai un attīstīšanai;
Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:
– sazinoties ar sabiedrības personālu klātienē, telefoniski vai elektroniski;
– personai sniedzot sabiedrībai savas personas datus;
– iegūstot personas datus no trešajām personām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
– slēdzot līgumus, vienošanās utml.;
– sniedzot pakalpojumus;
– aizpildot anketu, aptauju vai piedaloties sabiedrības rīkotajos pasākumos (t.sk., pasākumi, kur notiek
filmēšana un fotografēšana );
– izmantojot sīkdatnes (cookies).

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Sabiedrība apstrādā personas (klienta) personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, t.i.:
Datu subjekta piekrišana
Pamatojoties uz personas (klienta) rakstveida piekrišanu, sabiedrība informē personu (klientu) par sabiedrības
jaunumiem/ nosūta reklāmas materiālus.
Līguma noslēgšana un izpilde
Personas (klienta) personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei.
Juridiska pienākuma izpilde
Atsevišķos gadījumos personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošā normatīvā regulējuma
(likuma, MK noteikumu u.tml .) prasības.

Personas datu nodošana tālāk
Personas (klienta) dati netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām
Sabiedrībai ir tiesības izpaust personas datus:
– ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un sabiedrībai ir iespēja pārliecināties par
informācijas pieprasītāja identitāti;
– ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Sabiedrība nesūta personas (klienta) personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas
Ekonomiskās zonas).
Glabāšanas ilgums
Personas (klienta) personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja apstrāde notiek,
pamatojoties uz personas (klienta) piekrišanu, personas (klienta) personas dati tiks apstrādāti, kamēr personas
(klienta) piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka sabiedrībai pienākumu
apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus.
Drošība
Sabiedrība aizsargā personas (klienta) datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst
mūsdienu prasībām.

Datu subjekta tiesības
Personai (klientam) ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas
Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām personas (klienta) tiesībām:
– tiesībām piekļūt personas (klienta) personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
– tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
– tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja
personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu.
Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir
juridisks pienākums šos datus apstrādāt, t.sk. glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt
savas tiesiskās intereses);
– tiesībām ierobežot apstrādi;
– tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim,
strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim );
– tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana,
kas rada Jums tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Jūs ievērojami ietekmē;
– personai (klientam) tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.
Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad
piekrišana bija spēkā. Attiecībā uz komerciālo paziņojumu saņemšanu, persona (klients) jebkurā laikā
varat atteikties no to saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem,
kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju
uz E-pastu:info@valiants.lv
– tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.
Lai īstenotu savas tiesības piekļūt savas personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta
pieprasījums), persona (klients) var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
– rakstveida formā klātienē sabiedrības birojā: „Ķienes-B”, Mārupes nov., LV-2167, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
– elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Saņemot datu subjekta pieprasījumu, sabiedrībai ir nepieciešams pārliecināties par personas (klienta) identitāti, lai
nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām
personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez
droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

Sīkdatnes
Sabiedrības interneta vietne (mājas lapa ) izmanto sīkdatnes, kas nodrošina iespēju sniegt draudzīgu, efektīvu un
drošu atbalstu internetā (piemēram, situācijā, ja nepieciešams paātrināt navigāciju vietnē, novērtēt lappušu
caurskates regularitāti un vispārējo navigāciju ). Sīkdatnes ir neliela izmēra teksta datnes, kas tiek saglabātas
datora sistēmā, lai personai (klientam) būtu iespēja izmantot visas sabiedrības interneta vietnes (mājas lapas)
īpatnības. Dažas sīkdatnes tiek nosūtītas no servera uz personas (klienta) izmantojamā datora sistēmu – „sesijas
sīkdatnes”. Tās tiek automātiski nodzēstas personas (klienta) izmantojamā datora cietajā diskā interneta
pārlūkprogrammas lietošanas sesijas beigās.
Citas sīkdatnes saglabājas personas (klienta) izmantojamā datora datorsistēmā un ļauj atpazīt personas (klienta)
izmantojamā datora sistēmu nākamā apmeklējuma laikā.
Personas (klients) var jebkurā laikā atteikties no sīkdatnēm, atslēdzot to saglabāšanu datorā – nepieciešamības
gadījumā padomu dos palīdzības funkcija, kas pieejama lielākajā daļā interneta pārlūkprogrammas.
Piezīme:
Sabiedrības privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Sabiedrība visas Sabiedrības privātuma politikas
izmaiņas publicēs www.valiants.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.